НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Регіональний філіал у Дніпропетровську
 Науково-дослідна організація з інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Президента України у сфері воєнної, воєнно-технічної та паливно-енергетичної політики держави

 (окремі архівні матеріали з 1991 по 2014 роки)

Про філіал

Керівництво

Контакти

Партнери

Аналітика

ОСТАННІ НАДХОДЖЕННЯ: 

  За науковою редакцією д.т.н., проф. Лук’яненко С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. "Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення". Монографія, жовтень 2014 р.
Анотація:    Матеріали VI науково-практичного семінару із міжнародною участю "Недінські читання".

  А.І.Шевцов,Р.В.Боднарчук,О.Г.Шаталова. "Стратегічні напрями розвитку авіапрому України та шляхи їх реалізації". Аналітична доповідь, грудень 2011 р.
Анотація:   Розглянуті актуальні проблеми розвитку авіаційної промисловості України, зокрема вибору стратегічних напрямів та шляхів їх реалізації. Проведено аналіз сучасного стану розвитку авіаційної промисловості, визначено її основні проблеми, що вимагають невідкладного вирішення. Розглянуто тенденції розвитку провідних компаній світу, з метою їх врахування при виборі стратегічних напрямів розвитку вітчизняної авіаційної галузі. Визначено передумови її сталого розвитку. для створення яких потрібно удосконалити систему управління авіаційною промисловістю, провести її структурну перебудову (корпоратизацію і акціонування), утворити господарські об’єднання підприємств: літакобудування, двигунобудування, вертольотобудування та підприємств, що виробляють бортове і наземне обладнання та супутникові системи зв’язку, навігації та спостереження. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення системи підтримки попиту на авіаційну техніку. Показано необхідність реалізації невідкладних заходів, запропонованих Комітетом Верховної Ради з питань регуляторної політики та підприємництва та Рішення "круглого столу" з питань трансформації ОПК України, проведеного за ініціативою Регіонального філіалу НІСД 17.11.2011 р.

  А.П.Герасимов,О.Г.Шаталова,О.І.Куплевацька. "Шляхи вдосконалення нормативно-правового і методологічного забезпечення процесу реформування оборонної сфери". Аналітична доповідь, грудень 2011 р.
Анотація:   Досліджується система нормативно-правового супроводу оборонної реформи в Україні. Надано аналіз основних чинників стану справ, що склався у цій сфері, якості Воєнної доктрини, законів «Про оборону України» та «Про організацію оборонного планування». Сформульовано основні напрями їх удосконалення в плані реалізації завдань, визначених Президентом України.

  Ю.Н.Бараш,О.І.Куплевацька. "Щодо питання удосконалення Закону «Про Збройні Сили України» в сучасних умовах". Аналітична записка, грудень 2011 р.
Анотація:   Показана доцільність удосконалення Закону «Про Збройні Сили України» у плані відповідності його новим умовам і засадам внутрішньої і зовнішньої політики України, в першу чергу її позаблоковому статусу, з урахуванням досвіду нейтральних (позаблокових) країн Європи. Надаються відповідні пропозиції щодо змін до деяких статей Закону «Про Збройні Сили України».

  А.І.Шевцов,В.С.Шеховцов,О.В.Шевченко. "Експертиза проекту закону «Про виробництво військової техніки»". Аналітична записка, листопад 2011 р.
Анотація:   Наведено результати експертизи робочої версії від 10.11.2011 р. законопроекту України «Про виробництво військової техніки». Зазначено, що незважаючи на подальше удосконалення законопроекту на протязі 2009-2011 років, його остання версія має певні недоліки. Серед них зазначені відсутність в законопроекті статтей щодо можливостей організації міждержавних підприємств і корпорацій спільного створення ОВТ та положень з спеціального режиму інвестиційної діяльності, якими б передбачались пільги щодо залучення інвестицій в ОПК. Наведено пропозиції щодо усунення недоліків.

  В.А.Бараннік. "Теплова енергетика України. Проблеми та перспективи розвитку". Аналітична записка, листопад 2011 р.
Анотація:   Робота присвячена аналізу основних проблем теплоенергетичної галузі України (ТЕС та ТЕЦ). Визначені першочергові заходи щодо їх вирішення.

  М.Г.Земляний,Т.В.Ряузова. "Перспективи відновлюваної енергетики в контексті стратегії розвитку ПЕК України". Аналітична записка, жовтень 2011 р.
Анотація:   Використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) є одним із найбільш перспективних шляхів вирішення зростаючих проблем енергозабезпечення. Наявність невичерпної ресурсної бази та екологічна чистота відновленої енергетики (ВЕ) є визначальними її перевагами. Широке впровадження ВЕ дасть можливість скоротити обсяги шкідливих викидів і значно просунутись у вирішенні загальносвітової проблеми зміни клімату. Розглянуто потенціал, стан та проблеми розвитку відновленої енергетики України. Надані пропозиції щодо першочергових заходів стимулювання розвитку ВЕ.

  О.В.Гавриш. "Військове співробітництво НАТО і Росії". Аналітична записка, вересень 2011 р.
Анотація:   Співробітництво НАТО і Росії є активним і різнобічним, але природа його складна і суперечлива. Це неминуче накладає відбиток і на характер суто військової взаємодії. Після відновлення повномасштабного співробітництва Росії з Альянсом за результатами Лісабонського саміту (листопад 2010 року) інституційна основа відносин була реформована, фактично розбудована заново. В цілому, залишились без змін юридична база і основні напрями військового співробітництва, однак змінились пріоритети і форми їх реалізації.

  О.І.Їжак. "Перспективи залучення України до міжнародних операцій щодо протидії піратству". Аналітична записка, вересень 2011 р.
Анотація:   За статистикою на торгівельних судах різних країн працює до 70 тис громадян України. Через таку масштабну участь у морській торгівлі українські моряки і вантажі регулярно стають об'єктом піратських нападів. Така ситуація вимагає активного залучення України до міжнародних зусиль з протидії морському піратству. У більшості випадків антипіратські операції не підпадають під визначення миротворчих і не передбачають направлення українських підрозділів до інших держав. Регулювання участі України у таких операціях у мирний час указами Президента, як Верховного головнокомандувача, є юридично коректним, однак для ефективного використання для боротьби з піратством бойових кораблів і спеціальних підрозділів необхідне додаткове юридичне унормування. Окремий блок юридичних питань пов'язаний з кримінальним переслідуванням піратів.

  А.І.Шевцов,М.Г.Земляний. "Першочергові завдання розвитку ядерної енергетики в Україні". Аналітична записка, вересень 2011 р.
Анотація:   Ядерна енергетика є основою електроенергетичного комплексу України, її позиція залишиться такою, принаймні у найближчі десятиліття. Серед найбільш важливих проблем ядерної енергетики на сьогодні залишаються: визначення механізмів фінансового забезпечення ядерної енергетики, зокрема, довгострокових програм будівництва нових ядерних реакторів (ЯР), продовження термінів експлуатації існуючих ЯР, забезпечення галузі ядерним паливом, включаючи диверсифікацію його постачання, а також подальше підвищення ядерної безпеки. Проаналізовано проблеми ядерної енергетики, зроблено пропозиції щодо першочергових заходів щодо фінансового забезпечення, диверсифікації постачання ядерного палива, залучення нових ядерних технологій, розвитку науково-технічного забезпечення ядерної галузі та ін.

  О.Г.Шаталова. "Закон “Про оборону України”: пропозиції з удосконалення в контексті позаблоковості країни". Аналітична записка, серпень 2011 р.
Анотація:   Ключове питання забезпечення оборони країни в умовах позаблоковості поки що не знайшло відображення у базовому законі оборонної сфери "Про оборону України". В умовах позаблоковості залишаються актуальними питання складової воєнної політики держави; пов’язані з забезпеченням елементів оборони; здійсненням воєнного будівництва, в тому числі розвитком воєнної організації держави, розподілом функцій, завдань та відповідальності суб’єктів оборони, умов і механізмів взаємодії ЗСУ з іншими військовими формуваннями. Аналізується відповідність закону “Про оборону України” прийнятими засадами внутрішньої і зовнішньої політики в умовах позаблоковості країни, Надаються відповідні пропозиції щодо змін до статей закону "Про оборону України".

  А.П.Герасимов. "Щодо напрямів удосконалення Воєнної доктрини України". Аналітична записка, серпень 2011 р.
Анотація:   Представлено аналіз проекту нової редакції ВД України. До уваги прийняті узагальнена модель, сформована українськими експертами за результатами дослідження доктрин різних країн, результати наукового аналізу ВД Росії, а також чинна ВД України. Зроблено висновки щодо системності стратегічного воєнного планування, відповідності проекту ВД узагальненій за світовим досвідом моделі її побудови, рівня відпрацьованості документа, зокрема питань понятійно-категорійного апарату. Сформульовано основні напрями удосконалення проекту нової редакції ВД.

  Є.В.Маляревський. "Можливі ініціативи України щодо участі в режимах нерозповсюдження, контролю ядерних матеріалів і технологій". Аналітична записка, червень 2011 р.
Анотація:   Розглянуто актуальні сучасні проблеми світової системи нерозповсюдження, проаналізовані основні тенденції подальшого розвитку подій. Надані пропозиції щодо позиції України щодо ключових питань у цій галузі.

  В.С.Шеховцов,О.В.Шевченко. "Шляхи впровадження державно-приватних технологічних платформ в ОПК України". Аналітична записка, червень 2011 р.
  О.І.Їжак. "Багатонаціональні операції за участю України: юридичні, політичні і військові аспекти реалізації політики позаблоковості". Аналітична записка, червень 2011 р.
  А.І.Шевцов,М.Г.Земляний,В.О.Бараннік,Т.В.Ряузова. "Основні питання політики розвитку електроенергетичної галузі України". Аналітична доповідь, червень 2011 р.
  А.І.Шевцов,Є.В.Маляревський,Г.І.Мерніков. "Трансформація геополітичної ситуації в світі. Можливості забезпечення національної безпеки України". Аналітична доповідь, квітень 2011 р.

Конференції:  

  Круглий стіл "Трансформація ОПК України: основні засади діяльності в нових умовах"
  Другий науково-практичний семінар з міжнародною участю "Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення"
(Недінські читання)
  Олексій Їжак "Іноземна військова присутність в країнах Карпатського регіону: виклики і значення для європейської безпеки"
(виступ на міжнародній конференції "Карпатський регіон та його роль в забезпеченні безпеки і співробітництва у Європі", Ужгород, 11-12 червня 2008 року)
  Круглий стіл "Актуальні проблеми переходу збройних сил України на комплектування військовослужбовцями за контрактом" (стенограма)
  Міжнародний семінар "Обмін досвідом реформування оборонної промисловості України та вишеградських країн"
  Науково-практична конференція "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії в енергозабезпеченні регіону"
  Науковий семінар "Ліквідація сховищ радіоактивних відходів: проблеми та шляхи вирішення"

Аналітичний моніторінг:  

Вплив процесів євроатлантичної інтеграції України на розвиток військово-промислового комплексу України Політика Росії щодо НАТО та ЄС: проблеми забезпечення інтересів України
Щодо підпорядкування внутрішніх військ міністерства внутрішніх
справ
Системне реформування правоохоронних органів як базова складова забезпечення верховенства права
Принципи, механізми і інструментарії забезпечення реалізації цілей та основних завдань стратегії національної безпеки України Усі випуски  
    

Спеціальні проекти:  

  Дистанційний навчальний курс "Основи діяльності НАТО" (англійською мовою)
  Часто задаваемые вопросы о НАТО
  Відносини України - НАТО - хронологія досліджень

Архів новин

 

Оптимізовано під  IE/NN версій більш 4.0, 800x600
Copyright © 1999-2010 by DB NISS
webmaster@db.niss.gov.ua